Een handig overzicht van de leukste, mooiste, uniekste, hipste, coolste, bijzonderste, goedkoopste webshops. Zoek je een webshop? Dan check je eerst even Shopfestival.nl

De voorwaarden zoals hier vermeld zijn van toepassing op alle bezoekers, leden en adverteerders van Shopfestival.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops.

1. PRIVACY STATEMENT

Shopfestival.nl respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops. Shopfestival.nl zal er zorg voor dragen dat ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie bestemd zijn, te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. Shopfestival.nl zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen.

Een bezoek aan de website van Shopfestival.nl en het gebruikmaken van aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en Shopfestival.nl de betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke persoonlijke gegevens.

1.1 Wij maken gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je eventueel voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites.

1.2 Waarom cookies?
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

1.3 Privacy Verklaring Uitgebreid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake eCommerce en gerelateerde diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
 Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van ICT- en internetrecht, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
 Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Shopfestival.nl

Sint-Jobskade 640

3024 EN Rotterdam

Aanpassen privacy statement
 Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

2. AANSPRAKELIJKHEID

Shopfestival.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie.

Shopfestival.nl is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door informatie beschikbaar gesteld door derden, bezoekers en leden van Shopfestival.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops, tevens is Shopfestival.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door handelingen van derden, bezoekers en leden van Shopfestival.nl, alsmede aangemelde en vermelde webshops.

Shopfestival.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op Shopfestival.nl.

Shopfestival.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Shopfestival.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Shopfestival.nl je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Shopfestival.nl heeft geen enkele verplichting tot het leveren van diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de betreffende partij. In geen geval kunnen aan gratis diensten enige rechten worden ontleend.

Shopfestival.nl is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van haar verwijzingen naar derden (anders gezegd; alle links verwijzend naar websites anders dan Shopfestival.nl). Bezoekers van Shopfestival.nl die klikken op verwijzingen naar derden zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en behoren zich zelfstandig op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden aldaar.

3. VERMELDING

Shopfestival.nl beslist onafhankelijk of een aanmelding (anders gezegd; aanvraag) van een webshop/advertentie/artikel leidt tot een vermelding op Shopfestival.nl. Ook beslist Shopfestival.nl onafhankelijk, op elk gewenst moment en naar eigen inzicht, over de manier van presentatie en de toepasselijke categorieën.

Een vermelding op Shopfestival.nl kost € 29,95 excl. BTW, de vermelding blijft er voor altijd opstaan.

Maar Shopfestival.nl behoudt zich het recht voor om het tonen van een webshop/advertentie/artikel vermelding, op welke wijze ook, op te schorten, dan wel volledig te staken, wanneer Shopfestival.nl van mening is dat verdere vertoning schadelijk kan zijn voor Shopfestival.nl of haar bezoekers.

4. OVERIGE BEPALINGEN

Shopfestival.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een gratis lidmaatschap van Shopfestival.nl te beëindigen of een bezoek aan Shopfestival.nl te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat betreffende zich misdraagt ten opzichte van Shopfestival.nl of haar bezoekers.

Shopfestival.nl behoudt zich ook het recht voor om, zonder opgaaf van reden, bijdragen van bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops te weigeren of aan te passen naar eigen inzicht.

Indien Shopfestival.nl het nuttig of noodzakelijk acht, is Shopfestival.nl steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van haar taken te laten bijstaan door derden, zonder enige verplichting voor Shopfestival.nl om haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops hiervan op de hoogte te stellen.

Shopfestival.nl behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd op de website van Shopfestival.nl terug te lezen of via e-mail op te vragen.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van Shopfestival.nl berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website van Shopfestival.nl is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van Shopfestival.nl is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt tussen de betreffende partij en Shopfestival.nl.

Shopfestival.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door gebruik te maken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij. Mocht Shopfestival.nl onbedoeld toch ongeoorloofd gebruikmaken van materiaal waarvan het recht van intellectueel eigendom berust bij een andere partij en deze andere partij is het daarmee oneens, dan biedt Shopfestival.nl hiervoor haar excuses aan en kan hierover contact worden opgenomen.

6. Adverteren en inhoud advertentie

Door het plaatsen van een advertentie middels een banner of andere advertentiemogelijkheden op Shopfestival.nl komt een overeenkomst tot stand waarbij de tarieven, overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de pagina Adverteren, alsmede deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn.

Door het plaatsen van een advertentie op Shopfestival.nl geeft de adverteerder Shopfestival.nl toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in de opgegeven en overeengekomen categorie dan wel advertentieplaats. De adverteerder garandeert dat de inhoud van de advertentie juist en volledig is.

Shopfestival.nl behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een advertentie voortijdig te verwijderen, de tekst van een advertentie in te korten of te wijzigen alsmede fotomateriaal te verwijderen. Shopfestival.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden.

De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

DE ONDERNEMING

Shopfestival.nl is onderdeel van Typical Dutch Webdesign/IF Media gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24419671.

VRAGEN

Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd via het contactformulier.

© Shopfestival.nl  Juni 2019.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Typical Dutch Webdesign respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Typical Dutch Webdesign, gevestigd te Sint-Jobskade 640, 3024 EN Rotterdam, Kvk-nummer: 24419671.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Typical Dutch Webdesign. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe

- Het onderhouden van relaties met u

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: ilonkafonhof@gmail.com.
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ilonka, ilonkafonhof@gmail.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 07 november 2019 tot nader order. 

Save settings
Cookies settings